Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je prejel za projekt EU Socrates Lingua 1: Slavic Networking – jazikovna in kulturna integracija Evropsko jezikovno priznanje za leto 2007.

Datum objave: 16.01.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Projekt je bil zasnovan ob vstopu slovanskih članic v Evropsko unijo, zato sta bila glavna cilja projekta spodbuditi zanimanje govorcev iz slovanskih in neslovanskih dežel za učenje oziroma študij slovanskih jezikov: slovenskega, slovaškega, poljskega, češkega in bolgarskega, ter predstaviti jezikovne in kulturne podobnosti ter raznolikost držav partneric – Češke, Poljske, Slovaške, Bolgarije in Slovenije – in tako spodbuditi ekonomske, akademske in kulturne stike v slovanskih deželah ter okrepiti zavedanje o jezikovni in kulturni raznolikosti med govorci drugih evropskih držav. Kot partnerica, takrat še v fazi pridruževanja Evropski uniji, sedaj že članica EU, je bila v projekt vključena Bolgarija.

Cilj projekta je bil obenem razviti sodobno orodje za simultano učenje več (slovanskih) jezikov na podlagi poznavanja enega od jezikov, vključenih v program. Ta metoda naj bi postala eden novih in sodobnih modelnih pristopov za poučevanje (slovanskih) jezikov in kulturnih vsebin. Rezultat projekta je spletna stran www.slavic-net.us.edu.pl. Posamezne enote na spletni strani so zasnovane tako, da si uporabnik izbere dva jezika (svoj prvi jezik in tuji jezik) in ju primerjalno opazuje, posluša dialoge in (znana) literarna besedila, klika na slike in tako odkriva in se uči nov jezike.