Ustavno sodišče je z odločbo 17. januarja 2008, v kateri je ocenjevala ustavnost posameznih določb Zakona o vioskem šolstvu in Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, potrdilo stališča visokošolskih partnerjev, da mora biti Svet za visoko šolstvo pri opravljanju svojih nalog in odločanju samostojen ter da vse odločitve sprejema neodvisno,

Datum objave: 29.01.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

strokovno in nepristransko, kar ni bilo mogoče doseči z rešitvijo, da strokovne, organizacijske in administrativne naloge za Svet opravlja Urad RS za visoko šolstvo, ki je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo. V tej rešitvi ministrstvo nadzoruje delo Urada RS za visoko šolstvo, njegov predstojnik pa je neposredno vezan na navodila ministra.

Upamo, da bo odloča US zadostna vzpodbuda za ministrstvo, da bo ob pripravi nove zakonske rešitve k dialogu povabilo visokošolske partnerje in v konstruktivnem dogovoru s stroko dosegla rešitev, ki ki bo zagotavljala nedvisnost tega organa, zlasti v nalogah, ki jih ima na področju evalvacije v visokem šolstvu. Ukrepati bo potrebno kmalu, saj časa ni veliko. Ustavno sodišče je namreč dopustilo zakonodajalcu šest mesecev za opdravo neustavnega stanja.

Rektorica prof. dr. Andreja Kocijančič: »Odločbo Ustavnega sodišča podrobneje še preučujemo. Vidimo pa v odločitvi Ustavnega sodišča, da je Zakon o visokem šolstvu vsaj v dveh delih v neskladju z ustavo, potrditev našega nasprotovanja tem zakonskim rešitvam, ko so se sprejemale. Takšna odločitev Ustavnega sodišča meče slabo luč na ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Še več, utrjuje nas v prepričanju, da so naši očitki, o nezakonitem ravnanju ministrstva pri omejevanju vpisa in nespoštovanju Uredbe o financiranju univerz ter drugih visokošolskih zavodov, ravno tako upravičeni. Zato resno razmišljamo, da bi tudi v teh primerih pravico poiskali na sodišču, saj zgolj opozarjanje ministrstva na eklatantne nepravilnosti več kot očitno ne zadostuje.«

Podobno velja glede sklepa Vlade RS o razporeditvi vpisnih mest za študijsko leto 2008/2009 in z nezadovoljstvom ugotovila, da so predlogi univerze bili v določeni meri upoštevani le na rednih študijskih programih, medtem, ko je na izrednem študiju ponovno prišlo do omejevanja vpisa. Takšno ravnanje je kot neprimerno ocenila tudi Rektorska konferenca RS na seji 11. januarja 2008 in pred izdajo sklepa o razporeditvi vpisnih mest MVZT pozvala k drugačnem ravnanju.

Enotno stališče javnih univerz namreč je, da omejevanje vpisa na izrednem študiju, kjer ne gre za izvajanje javne službe, pomeni kršitev ustavne pravice do izobraževanja, kot je opredeljena v 1. odstavku 57. člena Ustave RS. Ta pravica ne pomeni le pravice do izbire študijske smeri, ampak tudi pravico izbrati visokošolski zavod, na katerem se želi nekdo izobraževati. To pomeni, da mora imeti v primeru, ko pride do omejitve števila rednih vpisnih mest, vsakdo pod enakimi pogoji pravico, da se poteguje za vpisno mesto na kateremkoli visokošolskem zavodu v državi, če študij plača sam. Ob tem je potrebno posebej poudariti, da se poseganje v število vpisnih mest lahko nanaša le na vpisna mesta za redni študij, ki se financira iz javnih sredstev in ne na število vpisnih mest za izredni študij, ki ga neposredno plačajo študenti. S pravno neutemeljenim, diskriminatornim in vsebinsko nelogičnim omejevanjem vpisa izrednega študija pa se med visokošolskimi zavodi onemogoča zdrava konkurenca ter se jim krši načelo enakosti, ki je temeljno pravno načelo. Zato je takšno ravnanje hkrati v nasprotju z mednarodnimi dokumenti.

UL je s tem v zvezi pozvala ministrico za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ga. Mojco Kucler Dolinar, da prisluhne pravnim in vsebinskim argumentom univerz ter vpisa na izredni študij v študijskem letu 2008/2009 ne omejite.

Rektorica UL prof. dr. Andreja Kocijančič pravi: “Prepričani smo, da bodo naše stališče razumeli in ga sprejeli in da nam ne bo potrebno preko institucij, ki varujejo ustavnost in zakonitost v državi uveljavljati tako pravic študentov, ki se izobražujejo, kot visokošolskih zavodov, ki izredno izobraževanje izvajamo.”Služba za stike z javnostmi UL