23. januarja 2008 so reprezetančni sindikati podpisali Sporazum v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja:

Datum objave: 04.02.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

 1. izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred se od 1. januarja 2008 poveča za 3,4%.

 2. Plačna lestvica iz priloge 1 ZSPJS se spremeni tako, da se osnovne plače plačilnih razredov od 1. januarja 2008 povišajo za 3,4%.

 3. Plačna nesorazmerja se odpravljajo v naslednjih deležih in po naslednji dinamiki:

  a. prva četrtina z vstopom v nov plačilni sistem, vendar s proračunom od 1.5.2008 dalje, b. druga četrtina s 1.1.2009,
  c. tretja četrtina s 1.9.2009 in
  d. četrta četrtina s 1.3.2010.


 4. Delež in dinamika odprave nesorazmerij s 1.9.2009 in s 1.3.2010 ne veljata, če napoved realne rasti plač v javnem sektorju, ki izhaja iz sprejetih kolektivnih pogodb in drugih podlag za izplačilo plač, preseže napovedano realno rast skupne produktivnosti za več kot 0,5 odstotne točke (oboje iz zadnje uradne napovedi gospodarskih gibanj UMAR).

 5. V primeru iz prejšnjega odstavka se dinamika in delež odprave preostalih nesorazmerij določita s pogajanji tako, da realna rast plač v javnem sektorju preseže realno rast skupne produktivnosti za 0,5 odstotne točke.

 6. Ne glede na določila prejšnjih dveh odstavkov se plačna nesorazmerja odpravijo v celoti najkasneje do konca leta 2010.

 7. Splošna opozorilna stavka javnega sektorja, napovedana za 30.1.2008, se odpove.

 8. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu.


Ljubljana, 23.1.2008

Minister za javno upravo dr.                         Vodja stavkovnega odbor
Gregor Virant l.r.                                             Doro Hvalica l.r.


Več:
Originalni dokument