Datum objave: 14.05.2013

Kategorija: Aktualno na Univerzi

v študijskem letu 2012/13

1. Cilji programa

Glavni cilj programa je pridobitev znanja in spretnosti potrebna za uspešno visokošolsko poučevanje, podpiranje kakovostnega učenja, kakovostno preverjanje in ocenjevanje znanja ter znanja potrebna za evalviranje in izboljševanje pedagoškega procesa.

2. Način izvajanja programa

Študijski program bo predvidoma potekal junija (trije konci tedna) in v sredini septembra 2013 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pedagoški proces bo temeljil na aktivnih metodah dela v povezavi s praktičnimi izkušnjami.

3. Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V program za izpopolnjevanje se lahko vpiše, kdor je končal katerega koli od študijskih programov druge stopnje po bolonjski prenovi, katerega koli od prejšnjih univerzitetnih ali visokošolskih študijskih programov in je zaposlen kot asistent ali visokošolski učitelj na Univerzi v Ljubljani.

Predvideno število vpisnih mest je 16. Merilo za izbiro ob omejitvi vpisa je datum prijave v program. Kot datum prijave se bo upošteval datum prispetja veljavne prijave.

4. Stroški

Šolnine za zaposlene na Univerzi v Ljubljani ni, saj se stroški izvedbe financirajo iz projekta »Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL)«, operacije Evropskega socialnega sklada.

5. Prijave

Rok za pisne prijave je 22. maj 2013. Za prijavo je potrebno izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na spletni strani elektronska prijavaPrijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica v roku dostavljena na naslov Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis OVD«. Potrebne pogoje (izobrazba in dokazilo o izvolitvi) za vpis bo preverila kadrovska služba Univerze v Ljubljani.

6. Predmetnik: 
            • Poučevanje za aktiven študij
            • Samostojen študij in e-učenje
            • Ocenjevanje znanja in evalvacija

7. Dodatne informacije

Predstavitev programa je objavljena na sledeči spletni strani elektronska prijava.
 
Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 46 ali pišete na .

  

UL-logo ministrstvo_za_izobrazevanje-slika LogoESRR

      

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva“.