Datum objave: 18.07.2013

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1305

 

Najava razpisa - internacionalizacija slovenskega visokega šolstva

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva

 

Datum objave:

08.07.2013

Rok za prejem ponudb:

Izdajatelj:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Status:

Najavljen razpis

Kontaktna oseba:

Razpisna dokumentacija:

Razpisano sredstev:

Okvirna skupna višina razpisanih sredstev: 3.960.000 EUR

Drugi podatki:

Namen razpisa:
Namen javnega razpisa je pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva, zlasti z večjim vključevanjem tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces na slovenskih visokošolskih zavodih. Javni razpis bo podprl tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju.

 • Javni razpis bo podprl naslednje aktivnosti:
  • Aktivnost št. 1: zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
  • Aktivnost št. 2: krajša gostovanja tujih strokovnjakov na slovenskih visokošolskih zavodih, z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
  • Aktivnost št. 3: organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
  • Aktivnost št. 4: krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (plačila članarin za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov visokošolskih zavodov na uradnih sestankih le-teh ter stroški izdelave informativnih in promocijskih gradiv visokošolskih zavodov v tujih jezikih);

Upravičenci:
Javni in zasebni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki:

 • so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in
 • izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid ter
 • so imetniki Erasmus univerzitetne listine.
 • Predviden datum objave javnega razpisa : julij 2013
 • Predviden rok za oddajo prijav : 20. september 2013