Datum objave: 18.04.2014

Kategorija: Prosta delovna mesta

RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – na spletnih straneh UL

Objava razpisa z vsebino:

UNIVERZA V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000  Ljubljana

na podlagi 255. in 256. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/2005 s spremembami in dopolnitvami) razpisuje prosto delovno mesto

GLAVNI TAJNIK UNIVERZE V LJUBLJANI

 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: B017302
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: B1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Glavnega tajnika univerze imenuje upravni odbor univerze na predlog rektorja in na podlagi javnega razpisa za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja.


Pogoji za opravljanje dela:

 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem)
 • izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezikaOpis del in nalog:
 

 • vodi, zastopa in predstavlja tajništvo (rektorat) univerze,
 • načrtuje, organizira ter nadzoruje delovne procese na upravno-administrativnem in strokovno-tehničnem področju tajništva (rektorata) univerze,
 • vodi, organizira in usklajuje delovne procese za delovanje univerzitetnih organov ter skrbi za ažurno realizacijo sklepov in drugih odločitev organov univerze,
 • vodi, koordinira in realizira dogovore in naloge ter postopke s pristojnim ministrstvom in drugimi inštitucijami izven univerze,
 • skrbi za izpolnjevanje z zakonom določenih obveznosti,
 • vodi izdelavo pravnih aktov in pravilnikov, spremlja izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz teh aktov,
 • usklajuje in koordinira delovne procese med strokovnimi službami univerze in članicami,
 • skrbi za gospodarno delovanje tajništva (rektorata) univerze,
 • sodeluje pri pridobivanju finančnih sredstev iz državnih in drugih virov,
 • usmerja delo tajnikov članic  za izvajanje zakonsko določenih nalog in uresničevanje ciljev univerze,
 • daje mnenja k imenovanju tajnikov članic,
 • predlaga sistemizacijo delovnih mest tajništva (rektorata) univerze,
 • daje soglasje za napredovanja nepedagoških delavcev tajništva (rektorata) univerze,
 • opravlja druge  naloge  na podlagi sklepov in usmeritev organov univerze.Rok za prijavo:  18.4.2014 –  26.4.2014

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta vložijo v razpisnem roku na naslov: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti »ne odpiraj - razpis za glavnega tajnika«.

Kontaktna oseba:

g. Miroslav Birk,
pomočnik rektorja za splošno pravno področje,
v času med 9.00 in 12.00 uro na telefonski številki: 01/2418-520.