Datum objave: 07.07.2015

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - m/ž na Oddelku za geologijo

 • šifra del. mesta: D019001
 • naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
 • za nedoločen čas od 1.10.2015 dalje, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geologije
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni ali redni profesor za habilitacijsko področje geologija

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • veljavno potrdilo o opravljenem tečaju »Varstvo pred ionizirajočimi sevanji za področje industrije in ostalih dejavnosti« ali obveza, da bo ta tečaj opravil v 6 mesecih po zasedbi delovnega mesta,
 • izkušnje s preiskovalnimi metodami in/ali z relevantnimi analitskimi metodami na področju petrologije, mineralnih surovin,mikroskopije rud ter geokemije
 • strokovno sodelovanje z naročniki iz gospodarstva ter priprava pisnih poročil in elaboratov o opravljenih raziskavah in ekspertizah,
 • znanstvenoraziskovalno delo in aktivno pedagoško sodelovanje na področju:
  • petrologije magmatskih in metamorfnih kamnin,
  • mineralnih surovin, mikroskopije rud in ostalih geoloških materialov,
  • geookolja in aplikativne geokemije ter geomaterialov.

4. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo v okviru programske skupine in drugih projektov, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
 • izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • samostojno delo na raziskovalnih instrumentih na področju geologije s poudarkom na petrologiji, mineralogiji in okoljski geokemiji, ter sposobnost interpretacije dobljenih rezultatov,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do 5.9.2015

6. Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po sprejemu kadrovskega načrta UL za leto 2015 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

7. Kontaktna oseba na članici:
     Helena Zalar, tel. 01 200 32 39