Datum objave: 25.01.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje matematike. (Reg. št. objave na ZRSZ: MJ80620).

 • Število razpisanih delovnih mest: 1.
 • Šifra delovnega mesta: D019001.
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje matematike.
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1.
 • Vrsta zaposlitve: poln delovni čas.
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
 • Začetek zaposlitve: v študijskem letu 2016/2017.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja matematike;
 • HABILITACIJSKI NAZIV: veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje matematike. za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj
 • znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku dveh let od začetka zaposlitve)
 • izkazana sposobnost za dela in naloge, ki so v opisu delovnega mesta

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.);
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Pri izbiri kandidata bomo upoštevali naslednje kriterije, ki so po pomembnosti razvrščeni takole:

 • vrhunsko znanstveno-raziskovalno delo; izkazan potencial za vrhunsko znanstveno raziskovalno delo v bodoče;
 • izkazana sposobnost pridobivanja in vodenja nacionalnih ali mednarodnih projektov (npr. subvencija Evropskega raziskovalnega sveta za začetek samostojne poti raziskovalca ali subvencija Evropskega raziskovalnega sveta za utrjevanje samostojne raziskovalne poti ali Marie Skłodowska-Curie inovativne mreže usposabljanja)
 • osrednje področje raziskovalnega dela: matematična analiza, verjetnost, statistika ali finančna matematika;
 • kakovostno pedagoško in mentorsko delo na vseh ravneh študija;

Obvezne priloge:

 • življenjepis z navedbo relevantnih kvalifikacij in popolna bibliografija del
 • seznam najpomembnejših objav za oceno kandidatove vloge (največ 10 objav)
 • raziskovalni načrt za naslednjih 5 let (največ 5 strani)
 • seznam uspešnih prijav na projekte
 • dokazila o kvalitetnem pedagoškem delu
 • dve priporočilni pismi

Datum objave: 25. 1. 2016

Rok za prijavo: 60 dni, od 25. 1. 2016 do 25. 3. 2016.

Pisne vloge naj kandidatke ali kandidati v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: