Datum objave: 04.10.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA KIRURGIJO

za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom  

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

-          univerzitetna izobrazba iz medicine

-          doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)

-          veljaven habilitacijski naziv:

o   docent  za področje Kirurgija ali

o   izredni profesor za področje Kirurgija ali

o   redni profesor za področje Kirurgija

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ( 217. a do 217. d. člen Statuta UL ) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL ,ali veljaven naziv gostujočega učitelja ( 25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ).

-          hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti

-          znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike ( CEFR)

-          retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam

-          organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

-          mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

-          znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

 

4.  Rok za prijavo:

60 dni, od  4.10.2016 do 3.12.2016

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

 

5.   Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Katedre za kirurgijo prof. dr. Matjaž Veselko

Telefonska številka: 01 522-2525