Datum objave: 01.12.2016

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA INTERNO MEDICINO
za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba iz medicine
 • doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv:
 1. docent  za področje Interna medicina ali
 2. izredni profesor za področje Interna medicina ali
 3. redni profesor za področje Interna medicina

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ( 217. a do 217. d. člen Statuta UL ) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL ,ali veljaven naziv gostujočega učitelja ( 25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ).

 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike ( CEFR)
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.     Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo: 60 dni, od  1.12.2016 do 30.1.2017.
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za interno medicino prof. dr. Pavel Poredoš
Telefonska številka: 01 522-3466