Datum objave: 03.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj M/Ž.


-    Število razpisanih delovnih mest: 1
-    Šifra delovnega mesta: D019001
-    Tarifni razred: IX.
-    Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
-    Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor.
-    Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – (50 % oziroma 20 ur na teden).
-    Trajanje zaposlitve: določen čas (za obdobje enega leta) z možnostjo podaljšanja od 1. 4. 2017.

2.    Pogoji za opravljanje dela:
-    Doktorat znanosti (prejšnji) s področja fizike ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja fizike.
-    Veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor, redni profesor za področje fizike.
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ( 217. a do 217. d. člen Statuta UL ) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL, ali veljaven naziv gostujočega učitelja (25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani).
-    Izkušnje z eksperimentalnim delom, izkušnje z vodenjem in s postavljanjem zahtevnejših laboratorijskih vaj.
-    Znanje slovenskega jezika.
-    Najmanj pet let delovnih izkušenj na visokošolskem področju.
 
3.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
-    Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.

4.    Kratek opis dela in nalog:

-    oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
-     organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
-    vodenje, posodabljanje in razvoj laboratorijskih vaj,
-    predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
-    vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
-    usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
-    znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
-    sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
-    opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5.    Sklenitev delovnega razmerja s krajšim delovnim časom (50 %), za določen čas od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018.

6.    Datum objave: 3. 1. 2017
   
7.    Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (4. 3. 2017)

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. (e-pošte ne sprejemamo).

Kontaktna oseba na članici:

Marina Cimprič,
Tel.: +386 1 58 92 354,
kadrovska@pef.uni-lj.si