Datum objave: 16.01.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN EPIDEMIOLOGIJO
za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom ( 20% redno in 20% dopolnilno delo )

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba iz medicine
- doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)
- veljaven habilitacijski naziv:
o docent  za področje Infekcijske bolezni in epidemiologija ali
o izredni profesor za področje Infekcijske bolezni in epidemiologija ali
o redni profesor za področje Infekcijske bolezni in epidemiologija
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ( 217. a do 217. d. člen Statuta UL ) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL ,ali veljaven naziv gostujočega učitelja ( 25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ).
- hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike ( CEFR)
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.     Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo:
60 dni, od 16.1.2017 do 17.3.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo prof. dr. Janez Tomažič
Telefonska številka: 01 522-1352

Prof. dr. Dušan Šuput

DEKAN UL MF