Datum objave: 02.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
• Visokošolski učitelj m/ž.

• Število razpisanih delovnih mest: 1.
• Šifra delovnega mesta: D019001.
• Tarifni razred: IX.
• Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
• Naziv: docent, izredni profesor/redni profesor.
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja defektoloških znanosti oz. s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike ali doktorat (3. bolonjske stopnje) s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike.
- veljaven habilitacijski naziv: docent, izredni profesor/redni profesor za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike ali ustrezne mednarodne znanstveno raziskovalne reference s področja problematike govorno-jezikovnih motenj ter gluhote in naglušnosti.
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva (217. a do 217. d. člen Statuta UL) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL, ali veljaven naziv gostujočega učitelja (25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani).
- znanje slovenskega jezika.
Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, aktivno znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na pedagoškem področju.

3. Kratek opis dela in nalog:
• oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
• organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
• predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti,
• vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
• usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
• znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
• sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oziroma znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
• opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 5. 2017

5. Datum objave: 2. 2. 2017

6. Rok za prijavo: 60 dni od datuma objave (do 3. 4. 2017).

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov (e-pošte ne sprejemamo):
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

8. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič, Tel.: +386 1 58 92 354,