Datum objave: 24.02.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA NEVROLOGIJO
za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom (20% redno in 20% dopolnilno delo)

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)
 • veljaven habilitacijski naziv:
 • docent  za področje Nevrologija ali
 • izredni profesor za področje Nevrologija ali
 • redni profesor za področje Nevrologija

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva (32. do 36. člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja (25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani).

 • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, od 24.2.2017 do 25.4.2017
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za nevrologijo, prof. dr. Zvezdan Pirtošek
Telefonska številka: 01 522-3293