Datum objave: 17.03.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – za kadrovske zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017902
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne ali druge ustrezne družboslovne smeri
- 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanje za uporabo računalniških programov (word, excell)
- komunikativnost
- organizacijske sposobnosti

Opis delovnega mesta:
- pripravlja operativne načrte dela službe, ki jo vodi in organizira delo znotraj službe
- sodeluje pri dolgoročnem načrtovanju procesov, katerih nosilec je
- uresničuje strateške cilje univerze na svojem področju
- uresničuje mednarodno vpetost UL na svojem področju
- samostojno vodi zahtevnejše naloge delovnega področja
- skrbi za izboljšave in razvoj procesov, ki jih vodi
- pripravlja osnove za splošne akte univerze s področja procesov, ki jih vodi
- pripravlja letna poročila z vsemi informacijami ter druge dokumente za potrebe odločanja organov UL
- usklajuje aktivnosti procesov med članicami in rektoratom
- nudi strokovno podporo z delovnega področja drugim službam rektorata in na članicah
- skrbi za razvoj zaposlenih, ki jih vodi, spremlja rezultate njihovega dela in opravlja letne razgovore
- opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določijo nadrejeni

Podrobnejši opis:
- samostojno pripravlja metodologijo kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter kadrovskih načrtov in poročil
- pripravlja in skrbi za implementacijo metodologije ocenjevanja kompetenc, postopkov izbora novih kadrov, letnih razgovorov in ocenjevanja
- koordinira, spremlja in usmerja kadrovske postopke na univerzi
- pripravlja načrte izobraževanj za UL, ki temeljijo na zahtevanih kompetencah zaposlenih drugim zaposlenim na rektoratu in na članicah

Odgovornosti in pristojnosti:

Odgovornosti:
- svetuje in nudi strokovno pomoč s svojega delovnega področja tajnikom članic univerze in strokovno sodeluje z drugimi vodji služb pri reševanju aktualnih vprašanj UL
- uresničevanje strateških in operativnih ciljev na svojem področju
- rezultati v skladu z odobrenimi načrti
- zakonitost in skladnost dela na področju z internimi akti
- zagotavljanje gospodarnosti in učinkovitosti dela na svojem področju
- stalno izboljševanje kakovosti na področju
- pravočasno poročanje o opravljenem delu in doseženih rezultatih ter o morebitnih ovirah pri tem
- učinkovito, pravočasno in enakomerno dodeljevanje nalog; pravočasno, razumljivo in izčrpno in zagotavljanje informacij in povratnih informacij zaposlenim
- aktivno vzdrževanje dobrih odnosov in delovne klime, spošljiv odnos do sodelavcev ter sprotno razreševanje nesporazumov ali konfliktov med sodelavci
- za svoje delo odgovarja glavnemu tajniku

Pristojnosti:
- pravočasna obveščenost o strateških usmeritvah UL in članic
- pravočasna obveščenost o operativnih načrtih za področje na UL
- udeležba na izobraževalnih dogodkih in dostop do literaturnih virov na področju
- dostop do internih in zakonskih aktov, relevantnih za področje
- sodelovanje na kolegiju glavnega tajnika
- neposredna komunikacija z nadrejenim
- koordinacija dela in nadzor nad izvajanjem dela zaposlenih svojega delovnega področja
- poziv zaposlenim, ki jih vodi, k poročanju o rezultatih in opravljenem delu
- sodelovanje pri oblikovanju kompetenc zaposlenih, ki jih vodi

Rok za prijavo:  16. 3. 2017  –  30. 3. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po navadni pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve,
ga. Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.