Datum objave: 06.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA SLOVENSKO KNJIŽEVNOST (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti iz literarnih ved,
- habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) oz. ustreznost habilitaciji za področje slovenske književnosti;
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL,
- tekoče znanje slovenščine in vsaj enega tujega jezika,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo svojega dela,
- sposobnost sodelovanja.

3. Kratek opis del in nalog:
- predavanja študentom s poudarkom na slovenski poeziji 20. in 21. stoletja, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in druge oblike pedagoškega dela (govorilne ure ipd.),
- priprava in popravljanje izpitnih nalog ter ocenjevanje,
- usmerjanje študentskega raziskovanja in študija in mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovanje in objavljanje rezultatov v mednarodno priznanih revijah in monografijah,
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- organizacija predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke, koordinacija izvedbe z drugimi izvajalci.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 5. 6. 2017

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografijo,
- reference s področja slovenske poezije 20. in 21. stoletja,
- motivacijsko pismo,
- seznam funkcionalnih znanj.
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

5. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: