Datum objave: 13.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom (40%)

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji)
- veljaven habilitacijski naziv:
o docent  za področje Mikrobiologija in imunologija ali
o izredni profesor za področje Mikrobiologija in imunologija ali
o redni profesor za področje Mikrobiologija in imunologija
Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva (32. do 36. člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani) ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja (25. a člen Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani).
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.     Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: 60 dni, od 13.4.2017-12.6.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo prof. dr. Alojz Ihan
Telefonska številka: 01 543 7408


Prof. dr. Dušan Šuput

DEKAN UL MF