Datum objave: 20.04.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ , Šifra  DM:D019001,         

Čas trajanja: nedoločen čas,  polni delovni čas  40  ur tedensko
   

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ali  doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja kineziologije  ali naravoslovno tehničnih ved,
 • veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za  področje Znanost o športu – kineziologija. Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije in se v postopku ugotavljanja enakovrednosti naziva ugotovi, da je ta naziv enakovreden nazivu UL,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela  sodelavcev,
 • retorične sposobnosti,
 • inovativnost,
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika, 
 • znanje uradnega jezika,
 • prednost bodo imeli  kandidati s strokovnimi kompetencami na področju alpinizma/gorništva ter so raziskovalno aktivni na področju višinske in športne fiziologije.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo:  60  dni,  do 12.06.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti  na naslov:
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba na članici: 
Ime in priimek:  prof. dr. Damir Karpljuk
Telefonska številka: 01 520 77 08
E-mail: