Datum objave: 10.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih )
na Inštitutu za histologijo in embriologijo
za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovja, matematike in računalništva ter zdravstva ali veterinarstva, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
- veljaven pedagoški naziv za področje Histologija in embriologija
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent, v nazivu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:
- predavanje študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih ( do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta, v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

4.     Rok za prijavo: 8 dni, od  10.5.2017 do 18.5.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Danijel Petrovič
Telefon: 01 543 7360


Dekan UL MF
Prof. dr. Dušan Šuput