Datum objave: 22.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - m/ž
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: D019001,
naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
-  doktorat znanosti na področju grafike, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij
-  ali univerzitetna izobrazba na področju grafike, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij in priznanje pomembnih umetniških del
2. Veljaven habilitacijski naziv:
docent ali izredni profesor ali redni profesor na področju grafike, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij in na podobnih področjih
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
poznavanje aktualnih grafičnih tehnologij, spletnih in medijskih tehnologij ter strokovnost na področju vizualnih komunikacij s poudarkom na oblikovanju digitalnih in tiskanih informacij ter embalaže; retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 60 dni, do 21. 07. 2017

Kandidat posreduje vlogo z naslednjimi prilogami:
-  življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s seznamom funkcionalnih znanj,
-  bibliografijo,
-  reference s področja – portfolio izdelkov.

Pisne vloge naj kandidat v razpisanem roku pošlje po pošti na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39