Datum objave: 24.05.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR ZA PODROČJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA (M/Ž)
v vseh treh nazivih (lektor, lektor z magisterijem, lektor z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer slovenski jezik in književnost.
- magisterij znanost s področja jezikoslovja
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja jezikoslovja,
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja jezikoslovja,
- veljaven habilitacijski naziv lektor za slovenski jezik,
- tri leta ustrezne pedagoške prakse
- strokovna in jezikovno didaktična usposobljenost,
- retorične sposobnosti,
- smisel za povezovanje in aplikacijo teoretičnih in metodoloških vsebin
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih vsebin lektoratov slovenščine kot drugi in tuji jezik ter prilagajanje zahtevam specifičnih univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,
- izvajanje lektorskih oblik dela s študenti na dodiplomskih študijskih programih (lektorske vaje in seminarji) ter na podiplomskih – magistrskih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela,
- pripravljanje, vodenje in ocenjevanje izpitnih nalog in preizkusov,
- spremljanje stroke in sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
- sodelovanje pri razvijanju področja slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- aktivno sodelovanje z dejavnostmi Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik: tečaji, izobraževanja, izpiti in certifikati iz slovenščine kot drugega in tujega jezika, založniška dejavnost, lektorati in študiji slovenščine na univerzah v tujini,
- koordiniranje dela s področja slovenščine kot drugega in tujega jezika med Oddelkom za slovenistiko in Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik,
- sodelovanje pri pripravi analiz, sklepov, stališč in poročil s področja slovenščine kot druge in tuje jezika,
- priprava gradiv s svojega delovnega področja za seje in druge sestanke Oddelka za slovenistiko in Centa za slovenščino kot drugi in tuji jezik, organe upravljanja FF, Univerze v Ljubljani,  ministrstva in druge organe ter institucije,

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno  1. 6. 2017

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: