Datum objave: 05.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto: TRI DELOVNA MESTA ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih )
na Katedri za interno medicino

za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 20% redno + 20% dopolnilno delo )

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba iz medicine, v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
- veljaven pedagoški naziv za področje Interna medicina
- hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent, v nazivu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:
- predavanje študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih ( do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta, v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev) vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov

4.     Rok za prijavo: 8 dni, od (5. 6. 2017 do 12. 6. 2017)
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Pavel Poredoš
Telefon: 01 522 3466

 

Dekan UL MF
Prof. dr. Dušan Šuput