Datum objave: 20.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE ANTIČNE ZGODOVINE IN ZGODOVINE STAREGA VEKA (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja zgodovine,
- habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje antične zgodovine in zgodovine starega veka ali za področje arheologije,
- delovne izkušnje v pedagoškem procesu na visokošolskem zavodu,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- znanje slovenščine.

4. Kratek opis del in nalog:
- skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

5. Drugo:
Od kandidata se pričakuje, da je aktivno vpet v mednarodno akademsko in raziskovalno okolje. Težišče njegovih raziskav naj bo osredotočeno na obdobje rimske zgodovine s posebnim poudarkom na zgodovini ozemlja današnje Slovenije in njej sosednjih dežel v rimskem obdobju antične zgodovine. Zaželeno je dobro poznavanje področja epigrafike.

6. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno  19. 8. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Reference z ustreznega podpodročja
- Seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje,  znanost in šport.

Predviden pričetek dela: 1. 10. 2017.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: