Datum objave: 23.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III – administrator in organizator Leta plus (šifra DM: J017104) v Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete (m/ž)
za nedoločen čas in s krajšim delovnim časom 20 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba:
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska drugostopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost,
- organizacijske sposobnosti,
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih.

3. Poskusno delo: 3 mesece.

4. Kratek opis del in nalog:

Študijsko področje:
- sodelovanje pri organizaciji izvedbe vsebin Leta plus
- v sodelovanju s koordinatorjem Leta plus načrtovanje izvedbe dejavnosti Leta plus, določanje rokov za prijave, oddajo dokumentacije, izvedbo uvrstitvenih testov in intervjujev
- usklajevanje, načrtovanje in organizacija prostorske in časovne izvedbe dejavnosti (sestava urnikov, dogovori s sodelavci na članicah UL)
- komunikacija s študenti in članicami glede izvedbe in koordinacije vsebin Leta plus preko skupnega e-naslova Leta plus
- sprejemanje prijav študentov, obdelava prijav in obveščanje študentov ter članic UL
- razpošiljanje uvrstitvenih testov, zbiranje uvrstitvenih testov
- sodelovanje pri razvrščanju študentov in oblikovanju skupin
- obveščanje študentov o dejavnostih, lokacijah, urnikih (komunikacija s študenti)
- samostojno strokovno svetovanje študentom v vprašanjih, ki zadevajo organizacijska, operativna, administrativna vprašanja v zvezi z Letom plus
- samostojno urejanje podatkov v študentskem informacijskem sistemu
- priprava in tisk potrdil o opravljenih obveznostih študentov v okviru Leta plus

Organizacijsko področje:
- svetovalna, administrativno-tehnična in organizacijska pomoč koordinatorju Leta plus pri opravljanju njegovih nalog
- priprava informativnih besedil in obrazcev za spletno stran, oblikovanje spletnih strani
- zbiranje podatkov in urejanje baze podatkov študentov, spremljanje sprememb v bazi študentov v sodelovanju z RCUL
- sodelovanje s koordinatorjem pri naboru učiteljev (pogodbenih sodelavcev), komunikacija z učitelji, ki sodelujejo v programu, obveščanje učiteljev o programu, urnikih, lokacijah
- priprava pogodb s pogodbenimi sodelavci, izstavljanje zahtevkov, izdaja naročilnic, plačevanje računov
- koordinacija in organizacija povezav med skupnimi službami fakultete, univerze, koordinatorjem Leta plus, učitelji in sodelavci na članicah UL
- v sodelovanju s koordinatorjem priprava programa dela, finančnega načrta ter priprava poročila o delu in realizaciji načrta
- vodenje evidenc o študentih in njihovih opravljenih obveznostih, posredovanje rezultatov, potrdil študentom in ustreznim službam na članicah zaradi priznavanja obveznosti
- komunikacija z ustreznimi službami na UL in na članicah, izdelava poročil za izmenjavo med članicami UL
- vodenje arhiva Leta plus
- nabava pisarniškega materiala za potrebe izvedbe Leta plus

5. Rok za prijavo: 5 dni, do vključno  27. 6. 2017

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: