Datum objave: 28.06.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-I; J017102
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali druga stopnja bolonjskega študija, praviloma družboslovne smeri,
- informacijska pismenost,
- vsaj eno leto delovnih izkušenj na sorodnih področjih.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
- delo z zaupnimi informacijami

Podrobni opis:
- vodenje evidence prispelih člankov in recenzij
- posredovanje člankov glavnemu in področnim urednikom
- korespondenca z avtorji/avtoricami in recenzenti/recenzentkami
- posredovanje člankov v lekturo in prevode
- priprava predlogov za izdajo naročilnic lektoricam, prevajalcem, oblikovalcu, tiskarni
- priprava avtorskih pogodb lektoricam in prevajalcem
- skrb za enotno tehnično opremljenost člankov skladno z navodili TiP
- priprava osnutkov okvirnih programov posameznih številk in okvirnega letnega programa skladno s sprejeto uredniško politiko
- posredovanje člankov v prelom
- posredovanje preloma avtorjem in korektura preloma člankov in ovitkov
- posredovanje v tisk izbranemu tiskarju in skrb za pravočasen izid številk
- pregled in korektura ozalitov
- vodenje evidence o naročnikih in evidence o izmenjavi z domačimi in tujimi revijami
- poročanje uredniškim organom o gibanju naročnikov oz. nakladi posameznih številk
- priprava adreme in posredovanje naslovov za odpremo
- distribucija v komisijsko prodajo po knjigarnah in mesečni obračuni
- posredovanje dolžnostnih izvodov avtorjem, sofinancerjem, donatorjem, NUK, ODK JG
- posredovanju člankov v spletne portale DLib (NUK); SCOPUS, ESCI, EBSCO, PROQUEST
- skrb za spletno stran revije
- izstavljanje računov za letno naročnino
- spremljanje razpisov sofinancerjev in priprava razpisne dokumentacije 
- priprava obračunov in zahtevkov ter letnih poročil za ARRS
- skrb za arhiv dokumentacije  53 letnikov revije
- priprava in diseminacija gradiv za seje uredništva in uredniškega sveta
- pisanje zapisnikov na sejah uredniškega odbora in uredniškega sveta revije in v sodelovanju z glavnim urednikom skrbi za realizacijo sprejetih sklepov
- priprava in delo na programu Open Journal System.

4. Rok za prijavo: od 28. 6. 2017 do 4. 7. 2017
kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazilo o izobrazbi
kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:  
- MS Office,
- delo v aplikaciji Pro bit

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- hitro tipkanje,
- sposobnost hitrega iskanja informacij,
- komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti,
- vztrajnost, zanesljivost, natančnost, profesionalnost,
- sposobnost za timsko delo,
- samostojnost,
- dobra časovna organiziranost.

7. Delovno razmerje: Določen čas – eno leto
Polni delovni čas, 40 ur/teden
Predviden datum sklenitve delovnega razmerja v mesecu avgustu 2017

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: