Datum objave: 17.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR - M/Ž  

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja družboslovnih ved,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje mednarodnega poslovanje oziroma sorodna področja,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika,
 • odlično  znanje angleškega jezika,
 • izkušnje pri delu s tujimi študenti,
 • kompetence in raziskovalna uspešnost pri uporabi in razvoju kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod.

Kratek opis dela in nalog:
V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

Začetek delovnega razmerja: november 2017

Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 15.9.2017

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: