Datum objave: 17.07.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ V NAZIVU DOCENT, IZREDNI PROFESOR ALI REDNI PROFESOR - M/Ž  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja ekonomskih in poslovnih ved,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje managementa in organizacije,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • izkazana raziskovalna in pedagoška uspešnost na področju družbene inovacije, trajnostnega razvoja, trajnostnega vodenja, mnogoterih inteligentnosti,
 • delovne izkušnje na EQUIS in AACSB akreditiranih šolah (delovne izkušnje z mednarodnimi študenti),
 • sposobnost pridobivanja, izvajanja in vodenja mednarodnih raziskovalnih projektov.

3. Kratek opis dela in nalog:
V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja – docenta / izrednega profesorja / redni profesor za področje managementa in organizacije

5. Začetek delovnega razmerja: december 2017

6. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 15.9.2017

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Jasmina Muljavec
Telefonska številka: 01 5892 768
E-mail: