Datum objave: 01.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA ( v vseh treh nazivih ) na Katedri za onkologijo
za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom ( 20% redno + 20% dopolnilno delo )

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna izobrazba iz medicine,  v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
- veljaven pedagoški naziv za področje Onkologija
- hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
 
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent, v nazivu asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:
- predavanje študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih ( do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta, v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.

4.     Rok za prijavo: 8 dni, od 1.9.2017 do 9.9.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Primož Strojan
Telefon: 01 587 9388


Dekan UL MF
Prof. dr. Dušan Šuput