Datum objave: 12.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC ASISTENT ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO

v vseh treh nazivih - asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (Ž/M)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja psihologije, lahko pa poleg tega tudi magisterij znanosti s področja psihologije ali doktorat znanosti s področja psihologije,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje psihologije
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje psihologije. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi
- tekoče znanje slovenščine in vsaj enega svetovnega jezika,
- reference s področja klinične psihologije ali psihoterapije
- znanje za uporabo računalniških programov Windows, MS Office, statistični paketi SPSS ali R,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti, sposobnost timskega dela

3. Kratek opis del in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri drugih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 20. 9. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
- bibliografija
- dokazila o izobrazbi in habilitacijskem nazivu ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: