Datum objave: 12.09.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica:  FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE PSIHOLOGIJE DELA IN ORGANIZACIJE (m/ž)

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja psihologije
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje psihologije dela in organizacije,
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega visokošolskega učitelja – docent / izredni profesor / redni profesor za področje psihologije dela in organizacije oz. sorodnega področja. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- aktivno znanje slovenščine in angleščine
- pedagoške in znanstveno-raziskovalne izkušnje na področju psihologije dela in organizacije,
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

4. Kratek opis del in nalog:
- skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na študijskih programih 1. in 2. stopnje ter drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi magistrskih nalog in drugih del,
- pridobivanja, izvajanja in vodenja mednarodnih raziskovalnih projektov,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno 11. 11. 2017.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
- Reference s področja opravljanja predvidenih del in nalog s področij, zahtevnih v pogojih za opravljanje dela.
- Seznam funkcionalnih znanj

na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

Predviden pričetek dela: 1. 12. 2017.

Zaposlitev bomo izvedli po prejemu soglasja k Letnemu programu dela UL za leto 2017 (kadrovskega načrta) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: