Datum objave: 12.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

Datum: 11.10.2017
Številka:

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ /- ICA NA KATEDRI ZA PATOLOGIJO- DVE DELOVNI MESTI
za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom ( 20% )

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program medicine oz. dentalne medicine; 
- doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji);
- za izvolitev v učiteljski naziv mora imeti kandidat zaključeno specializacijo iz področja patologija;
- veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Patologija ali
- veljaven naziv gostujočega učitelja;
-  znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: 60 dni, od 12.10.2017 do 11.12.2017

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

Univerza  Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Predstojnica Katedre za patologijo prof. dr. Margareta Strojan Fležar


Prof. dr. Igor Švab
DEKAN UL MF