Datum objave: 20.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 – za kadrovske zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017902
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1s
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja kadrovske funkcije
- sporazumevanje v slovenskem jeziku: C2
- sporazumevanje v angleškem jeziku: B2
- matematična kompetenca: branje, razumevanje razpredelnic in grafov
- digitalna pismenost: uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
- učenje učenja: iskati informacije, organizirati učenje, prepoznavati potrebe po novem znanju
- socialne kompetence: vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost, osebne, medosebne in medkulturne kompetence
- samoiniciativnost: sposobnost uresničevanja svojih zamisli

Opis delovnega mesta:
- pripravlja operativne načrte dela službe, ki jo vodi in organizira delo znotraj službe
- sodeluje pri dolgoročnem načrtovanju procesov, katerih nosilec je
- uresničuje strateške cilje univerze na svojem področju
- uresničuje mednarodno vpetost UL na svojem področju
- samostojno vodi zahtevnejše naloge delovnega področja
- skrbi za izboljšave in razvoj procesov, ki jih vodi
- pripravlja osnove za splošne akte univerze s področja procesov, ki jih vodi
- pripravlja letna poročila z vsemi informacijami ter druge dokumente za potrebe odločanja organov UL
- usklajuje aktivnosti procesov med članicami in rektoratom
- nudi strokovno podporo z delovnega področja drugim službam rektorata in na članicah
- skrbi za razvoj zaposlenih, ki jih vodi, spremlja rezultate njihovega dela in opravlja letne razgovore
- opravlja naloge po navodilih, sklepih in smernicah, ki jih določijo nadrejeni

Podrobnejši opis:
- samostojno pripravlja metodologijo kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter kadrovskih načrtov in poročil
- pripravlja in skrbi za implementacijo metodologije ocenjevanja kompetenc, postopkov izbora novih kadrov, letnih razgovorov in ocenjevanja
- koordinira, spremlja in usmerja kadrovske postopke na univerzi
- pripravlja načrte izobraževanj za UL, ki temeljijo na zahtevanih kompetencah zaposlenih
- svetuje in nudi strokovno pomoč s svojega delovnega področja tajnikom članic univerze in drugim zaposlenim na rektoratu in na članicah
- strokovno sodeluje z drugimi vodji služb pri reševanju aktualnih vprašanj UL

Zahtevane kompetence, odgovornosti in pristojnosti:
VODENJE:
- izvedba postopkov: zna izpeljati zapletene postopke, zahtevnejše postopke zna racionalizirati, obvlada komuniciranje, obvladuje delo tudi v obdobjih močnejših delovnih obremenitev, pozna organiziranost in delovanje univerze, pozna predpise, ki urejajo njegovo delovno področje, gospodarno ravna z viri (sodelavci, denar, oprema, material, čas), poskrbi za urejenost dokumentarnega gradiva
- ustvarjalno sodelovanje: sposobnost strateškega in razvojnega mišljenja, odprtost za spremembe, uporaba učinkovitih metod, skrbi za medsebojne odnose, spodbuja odprt dialog s sodelavci te vzpostavlja dober odnos s strankami, obvladuje komunikacijske veščine
- vodenje: sprejema jasne in smiselne odločitve ter zanje sprejema odgovornost, delo in naloge poverja jasno in natančno, sodelavce zna navdušiti in animirati za ustvarjalno sodelovanje, pravično ocenjuje delovne rezultate, daje zgled prizadevnosti in profesionalnosti
- realizatorske sposobnosti: sebi in sodelavcem postavlja jasne, zahtevne, a uresničljive cilje, vztraja, dokler delo ni pravočasno in v celoti opravljeno
ODGOVORNOSTI:
- odgovornost za izvedbo in rezultate dela
- uresničevanje strateških in operativnih ciljev na področju
- rezultati v skladu z odobrenimi načrti
- strokovna odgovornost (zakonitost, pravilnost, pravočasnost, doseganje rezultatov)
- organizacijska odgovornost (gospodarnost ter usklajen in nemoten potek dela)
- materialna odgovornost (material, sredstva, predmeti)
- zaupnost in varovanje podatkov
- posledice, ki izhajajo iz opravljanja del in nalog in odgovornosti (moralna, kazenska, disciplinska, materialna,…)
- za svoje delo odgovarja glavnemu tajniku
PRISTOJNOSTI:
- pravočasna obveščenost o strateških usmeritvah UL in članic
- pravočasna obveščenost o operativnih načrtih za področje na UL
- sodelovanje pri razvoju področja, pripravi kazalcev in drugih usmeritev kakovosti za področje
- udeležba na izobraževalnih dogodkih
- dostop do predpisov, virov in gradiv, relevantnih za področje
- koordinacija dela
- vodenje in razvoj zaposlenih
- sodelovanje na kolegiju glavnega tajnika

Rok za prijavo:  20. 10. 2017  –  26. 10. 2017

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.