Datum objave: 23.10.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   ZNANSTVENI SVETNIK, H019008

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti
- izvolitev v habilitacijski naziv redni profesor/redna profesorica za socialno in kadrovsko področje (izbrani kandidat/kandidatka bo vključen/vključena tudi v pedagoški proces); ali veljaven naziv gostujočega učitelja/gostujoče učiteljice (ekvivalent nazivu redni profesor/redna profesorica)
- če kandidat/kandidatka v času prijave nima izvolitve v naziv redni profesor, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/kandidatka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
Delavec/delavka, ki je zaposlen/zaposlena na delovnem mestu znanstveni svetnik in ima veljaven habilitacijski naziv redni profesor/redna profesorica lahko (izvaja) opravlja:
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih na študijskih programih (do 50% pedagoške obveznosti)
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev/izvajalk predmeta (asistentov/asistentk, tehničnih in drugih sodelavcev/sodelavk),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov/študentk pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem/učiteljico pri pripravi preizkusov znanja študentov/študentk in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela

4. Rok za prijavo: 23. 10. 2017 do 22. 12. 2017 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
  
7. Delovno razmerje:
določen čas, s krajšim delovnim časom – 25% oz. 10 ur/teden
zaposlitev predvidoma januarja 2018 (za obdobje do 31. 12. 2019)        

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: