Datum objave: 06.11.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001
     
2. Pogoji za opravljanje dela:

- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- doktorat znanosti,
- izvolitev v docent, izredni profesor, redni profesor/docentka, izredna profesorica, redna profesorica za področje tržnega komuniciranja, ali veljaven naziv gostujočega učitelja/gostujoče učiteljice (ekvivalent nazivu docent/docentka, izredni profesor/izredna profesorica ali redni profesor/redna profesorica),
- če kandidat/kandidatka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/kandidatka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih morebitnih izvajalcev/izvajalk predmeta (asistentov/asistentk, tehničnih in drugih sodelavcev/sodelavk),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom/študentkam pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- skrb za varno in zdravo delo delavcev/delavk in študentov/študentk enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 6. 11. 2017 do 5. 1. 2018.
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
5. Računalniški programi:  Dobro poznavanje MS Office, SPSS, AMOS, Pajek.

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.
  
7. Delovno razmerje: Nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100% oz. 40 ur/teden.

Zaposlitev predvidoma februarja 2018. 
Poskusna doba: 3 meseci.      
 
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: