Datum objave: 22.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 60 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR  za področje Prehrana (M/Ž)

Šifra DM: D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje prehrana (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 1,2 ali 3
Naziv: docent/izredni profesor ali redni profesor za področje prehrana
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: polovični delovni čas (20 ur na teden, oz. 50%)
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.3.2018

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktor znanosti biotehniške smeri
- veljaven habilitacisjki naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje prehrana
- za kandidata, ki ima veljaven habilitacisjki naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacisjkega naziva gostujoči učitelj;
- ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur.l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011 (s spremembami). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
- sposobnost vodenja raziskovalnih projektov
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Opis delovnega mesta:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  60 dni od objave

Pričetek dela : predvidoma 1.3.2018

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  mag. Selma Uršula Muhar
Telefonska številka: 01 320 3701