Datum objave: 22.12.2017

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica UL:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
2.    Šifra delovnega mesta:  D019001
3.    Tarifni razred:  IX
4.    Naziv:    docent/izredni profesor/redni profesor 

5. Pogoji za opravljanje dela 
a.  zahtevana izobrazba: doktorat znanosti farmacevtske smeri (8/2. raven izobrazbe)
b.  veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor ali redni profesor) za področje farmacevtske kemije ali toksikološke kemije.
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev in priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
c. znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
d. funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za      organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

6. Kratek opis dela in nalog:
- pedagoško delo:
-       (predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti, vodenje, oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje vsebine visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam znanstvenega razvoja stroke,
-       organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
-       ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov znanja,
-       usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov, mentorstva),
- znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
- sposobnost načrtovanja prijav in vodenje projektov,
- sposobnost povezovanja in mednarodnega sodelovanja,
- organiziranje strokovnih izobraževanj, poletnih šol in konferenc,
- skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov, druge naloge.

7. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

8. Rok za prijavo:   60 dni,  od  22.12.2017 do  21.2.2018

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in k prijavi še posebej vabi kandidatke.

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv, citiranosti, bibliografijo itd.,
na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na .

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje. 
 
9. Kontaktna oseba na članici:

 Ime in priimek:   Zdenka Gantar
 Telefonska številka: 01 4769-505
 E-mail: