Datum objave: 09.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI VII/2-0 (šifra DM D017002) m/ž
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

Delavec bo opravljal delo na tuji univerzi, in sicer na univerzi v Parizu, Francija, Institut national des langues et civilisation orientales (Inalco) za mandatno obdobje dveh ali treh študijskih let, po izteku mandatnega obdobja se kraj in trajanje dela v tujini za posamezno študijsko leto opredeli z aneksom k pogodbi o zaposlitvi.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz. končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
- znanje francoskega jezika oziroma oz. enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
- zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
- poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3. Kratek opis del in nalog:
- poučuje slovenščino kot tuji jezik na univerzah v tujini oz. na določenih območjih (zamejstvo, izseljenstvo) tudi kot drugega ali prvega jezika od 12 do 16 ur tedensko (dolžina ure je 45 minut), v skladu z letnim programom dela in programom univerze gostiteljice ter v skladu z ustreznim javnoveljavnim programom za področje slovenščine kot drugega in tujega jezika,
- opravlja mentorsko delo za študente, preverja znanje študentov,
-  sodeluje pri pripravi in izvedbi študijskih programov na univerzah v tujini,
- organizira predavanja, kulturne dogodke, izvaja druge projekte in promovira slovenski jezik, literaturo in kulturo,
- skrbi za razvoj lektorata na univerzi gostiteljici, pripravlja letni delovni načrt in letno poročilo o delovanju lektorata,
- se stalno strokovno izpopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika in dvakrat letno udeleži delovnih srečanj ter izobraževanja, ki jih organizira nosilec programa,
- poučuje na Seminarju slovenskega jezika ,literature in kulture enkrat v treh letih, oziroma če to ni možno, na drugih tečajih slovenščine kot tujega jezika za študente v organizaciji nosilca programa,
- se povezuje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije ter visokošolskimi in drugimi institucijami glede mednarodnega sodelovanja in študija v Republiki Sloveniji; posreduje informacije o možnostih izmenjav učiteljev in študentov ter študija v Republiki Sloveniji

4. Rok za prijavo: 8 dni, do vključno 17. 4. 2018.

Kandidat posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in funkcionalnih znanj
- dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa.
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

5. Nastop dela: september 2018

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Telefonska številka: 241 8675
E-mail: