Datum objave: 16.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Visokošolski učitelj za področje naravoslovnih predmetov – področje biomehanike in biofizike, šifra DM D019001
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti
- veljaven habilitacijski naziv: visokošolski učitelj (docent, izredni profesor, redni profesor) za področje Biomehanika ali Elektrotehnika ali Biofizika.
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi izkušnjami:
• strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja biomehanike in biofizike človeškega telesa,
• strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja računalniškega modeliranja in simulacij v biofiziki in biomehaniki,
• strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja elektrotehnike.

5. Datum pričetka dela: 1.10.2018

6. Rok za prijavo: 60 dni (od 16.4.2018 do 15.6.2018)

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta naj kandidati pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Kadrovska služba, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana ali na e-naslov:

Univerza Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: