Datum objave: 19.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM  (D010001)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko).  
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
- Doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri, doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje ) s področja kineziologije ali naravoslovnih ved;
- Veljavni habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija ali asistent za habilitacijsko področje Biostatistika in biomedicinska informatika;
Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
- retorične sposobnosti
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
- usposobljenost za delo z računalnikom
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika
- znanje uradnega jezika

Prednost bodo imeli kandidati/ke s poglobljenim znanjem s področja poznavanja statističnih orodij in jezikov (R, SPSS) ter metodologije znanstvenih raziskav.

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- skrb za pripravo vseh ustreznih delovnih sredstev (orodja, oprema, rekviziti), ki so  potrebni za izvedbo praktičnih in drugih oblik vaj pri predmetu in po končanem pedagoškem procesu za ustrezno shranitev teh sredstev,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 10.05.2018

Kandidati/ke morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po pošti na naslov:
Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Predviden datum zaposlitve: 01.10.2018

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Damir Karpljuk
Telefonska številka: 01 5207708
E-mail: