Datum objave: 26.04.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica  : BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Katedri za zoologijo 

Šifra delovnega mesta : D019001 (M/Ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 3 ,2, 1
Naziv: docent, izredni profesor, redni profesor
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
Datum pričetka dela: 01.10.2018

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
a ) zahtevana izobrazba:
- doktorat znanosti (prejšnji) smer: biologija ali  sorodna naravoslovna  veda;
- doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) smer: biologija ali sorodna naravoslovna veda.

b ) veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor, redni profesor)  za eno izmed področij: biologija celice, zoologija.
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja UL.

c ) funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.

d) delovne izkušnje: vsaj dve leti izkazane pedagoške dejavnosti na področju celične biologije ali zoologije.
   
3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
- mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: z izkazano znanstveno-raziskovalno dejavnostjo s področja celične biologije nevretenčarske celice ali zoologije nevretenčarjev v kombinaciji z izkušnjami s področja celične biologije.

5.     Rok za prijavo:  od 27.4. 2018  do 26. 6.2018

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv, citiranosti, bibliografijo itd. na naslov:
UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
ali po elektronski pošti :

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mira Potočnik Štupar
Telefonska številka :  01 320 3301
Elektronska pošta: