Datum objave: 16.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m / ž na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

šifra del. mesta: D019001,
naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.10.2018 dalje

2. Pogoji za opravljanje dela:
1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti na področju tekstilstva
2. Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor ali redni profesor na področju tekstilstva
Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja UL.
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- poznavanje sodobnih tekstilnih tehnologij s poudarkom na postopkih plemenitenja in nege tekstilij,
- retorične sposobnosti,
- inovativnost,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
- upoštevanje etičnih načel raziskovanja.
- Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

3. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter drugih del,
- znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  60 dni, do 13. 7. 2018

Kandidat posreduje vlogo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s seznamom funkcionalnih znanj,
- bibliografijo,
- reference s področja.

Pisne vloge naj kandidat v razpisanem roku pošlje po pošti na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39