Datum objave: 23.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

1. Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

2. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE POKLICNE PEDAGOGIKE IN ANDRAGOGIKE (m/ž)
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

3. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti s področja pedagogike ali andragogike
- veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja – docent/izredni profesor/redni profesor za področje poklicne pedagogike in andragogike,
ALI
- izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega visokošolskega učitelja – docent/izredni profesor/redni profesor za področje poklicne pedagogike in andragogike. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
- reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa.
- retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, zaželena je sposobnost timskega dela;
- sposobnost za vodenje skupin in aktivno delo s študenti.

4. Kratek opis del in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,
- organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,
- izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na študijskih programih 1. in 2. stopnje ter drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure, ipd.),
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
- skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi magistrskih nalog in drugih del,
- pridobivanja, izvajanja in vodenja mednarodnih raziskovalnih projektov,
- znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

5. Rok za prijavo: 60 dni, do vključno  22. 7. 2018.

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
- Bibliografija
- Dokazila o izobrazbi
- Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
- Reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa.
- Seznam funkcionalnih znanj
na naslov: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana.

6. Predviden pričetek dela: 1. 10. 2018.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01 241 1028
E-mail: