Datum objave: 25.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: (Šifra DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje fizike (m/ž)

(Registrska številka objave na ZRSZ: ND25805)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D019001,
 • Šifra naziva: 1, 2 ali 3.
 • Naziv: docent / izredni profesor / redni profesor za področje fizike.
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: D1,
 • Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas.
 • Delovni čas: krajši delovni čas 20 ur / tedensko (50 %).
 • Začetek zaposlitve: 01.10.2018

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike;
 • habilitacijski naziv:
 • - veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani za področje fizike;
 • - za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
 • - ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • znanje slovenskega jezika (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
 • raziskovalni dosežki s področja teoretične fizike osnovnih delcev;
 • sposobnost vodenja raziskovalne skupine;
 • dokazane pedagoške sposobnosti;
 • sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 25.05.2018.

Rok za prijavo: 60 dni, od 25.05.2018 do 24.07.2018.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z naslednjimi prilogami:

 • Spremno pismo s kratko utemeljitvijo vloge,
 • življenjepis s celotno bibliografijo kandidata/ke,
 • do deset najpomembnejših znanstvenih dosežkov skupaj s krajšo utemeljitvijo pomembnosti teh dosežkov na področju teoretične fizike osnovnih delcev
 • Opis kandidatovega raziskovalnega dela in načrt raziskovalnih aktivnosti na razpisanem mestu (do 2 strani),
 • dokazilo o zaključenem doktoratu (kopija diplome),
 • seznam raziskovalcev, ki jih komisija za izbor kandidata/ke v času odločanja lahko kontaktira. Priporočilna pisma v tej prijavi niso obvezna, so pa zaželena, 
 • ostale pomembne informacije ali dokumenti.

Vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana


Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: