Datum objave: 30.05.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž,
- 1 prosto delovno mesto
- visokošolski učitelj na Katedri za civilno pravo za delno predavanje predmetov Mednarodno gospodarsko pravo in Evropsko zasebno pravo;
- krajši delovni čas do 20 % polnega delovnega časa za predvidoma čas dveh let;
- pričetek dela, ko kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva; če kandidat že ima ustrezni naziv pa predvidoma junija;
- poskusno delo 4 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji); 
- veljaven habilitacijski naziv UL docent/izredni profesor/ redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava ali naziv gostujočega učitelja na UL;
lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učitelja v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva ali za imenovanje v naziv gostujočega učitelja, v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. V primeru naziva gostujočega učitelja ali priznanja naziva se lahko pogodba o zaposlitvi sklene najdlje za čas veljavnosti naziva in najdlje za čas dveh let;
- odlično poznavanje slovenskega pravnega reda.

3. Funkcionalna znanja in ostale  zahteve:  
- retorične sposobnosti;
- inovativnost;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

4. Delovne izkušnje: 4 leta

5. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
- predavanja študentom;
- vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
- usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- znanstveno-raziskovalno delo.

6. Rok za prijavo: 6. 6. 2018

7. Kandidat naj posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
- bibliografijo;
- dokazila o izobrazbi;
- dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega ali gostujočega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V slednjem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
- reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa;
- seznam funkcionalnih znanj.

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Katarina Ilić
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: