Datum objave: 06.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ  - m/ž

 • na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje
 • šifra del. mesta: D019001,
 • naziv: docent / izredni profesor / redni profesor
 • za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti na področju grafike, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij, tekstilstva ALI univerzitetna izobrazba na področju grafike, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij in priznanje pomembnih umetniških del
 • Veljaven habilitacijski naziv: docent ali izredni profesor ali redni profesor na področju grafike, fotografije, arhitekture, oblikovanja, vizualnih komunikacij, tekstilstva in na podobnih področjih

Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: poznavanje aktualnih grafičnih tehnologij, spletnih in medijskih tehnologij ter strokovnost na področju vizualnih komunikacij s poudarkom na oblikovanju digitalnih in tiskanih informacij ter embalaže; retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev. Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in magistrskih nalog ter drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo:  60 dni, do 7.9. 2018

Kandidat posreduje vlogo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in s seznamom funkcionalnih znanj,
 • bibliografijo,
 • reference s področja – portfolio izdelkov.

Pisne vloge naj kandidat v razpisanem roku pošlje po pošti na naslov:
Naravoslovnotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in še posebej vabi kandidatke.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Helena Zalar, tel. 01 200 32 39