Datum objave: 13.07.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001

 • Delovno razmerje: določen čas (2 leti), s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur/teden
 • Možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
 • Zaposlitev predvidoma v študijskem letu 2018/2019.
 • Poskusna doba: 3 meseci.

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/-ka tujec/-jka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • doktorat znanosti,
 • izvolitev v habilitacijski naziv docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica, redni/-na profesor/-ica za področje mednarodni odnosi ali mednarodno pravo ALI veljaven naziv gostujoči učitelj, gostujoča učiteljica (ekvivalent nazivu docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica ali redni/-na profesor/-ica). Če kandidat/-ka v času prijave nima izvolitve v omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/-ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov, od katerih mora eden biti angleški; aktivno znanje svetovnih jezikov je lahko primerjalna prednost kandidata/-tke.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/-tko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati in kandidatke z delovnimi izkušnjami ter kakovostnimi objavami v zadnjih petih letih in raziskovalnim delom s področja politike mednarodnega prava.

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih morebitnih izvajalk/-lcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom in študentkam pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
 • znanstvenoraziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • skrb za kakovost in promocijo študijskega programa

Rok za prijavo: 13. 7. 2018 do 12. 9. 2018.

Kandidat/-ka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat/-ka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

Računalniški programi: MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, skupinsko delo, delo v mednarodnem in medkulturnem okolju.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: