Datum objave: 27.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: ASISTENT V NAZIVU ASISTENT Z DOKTORATOM
za področje biokemije in molekularne biologije na Katedri za biokemijo
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti  (prejšnji)  biokemije ali sorodnih ved, doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) biokemije ali sorodnih ved,
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje biokemija, biokemija in molekularna biologija, strukturna biokemija.
Na prosto mesto lahko kandidira tudi kandidat, ki v času prijave na razpisano prosto  delovno mesto izpolnjuje količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv, vendar le  tega nima.  V tem primeru kandidat skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju  količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva in priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava  tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.
- znanja za uporabo računalniških orodij,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine študentov.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami pri delu s celičnimi linijami in na področju imunologije. 
   
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Rok za prijavo: Od  27. 8. 2018 do 10. 9. 2018

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti  dokazila, življenjepis, bibliografijo, motivacijsko pismo in priporočilo zadnjega delodajalca ali mentorja.

Vloge se oddajo po pošti na naslov:
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Kadrovska služba
Večna pot 113
1000 Ljubljana

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: doc. dr. Gregor Gunčar
Telefonska številka: +386 1 479 8545
E-mail: