Datum objave: 30.08.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

Datum: 29.08.2018   
Številka: 


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2

1.     Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA (v vseh treh nazivih) na Inštitutu za patologijo
za nedoločen čas s krajšim  delovnim časom ( 20% redno, 20% dopolnilno )

2.     Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine (prejšnja) ali končan enovit magistrski študijski program;
- v skladu s pogoji za pridobitev pedagoškega naziva tudi ustrezna podiplomska izobrazba
- veljaven pedagoški naziv za področje Patologija;
ALI izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.     Rok za prijavo: 3 dni, od 30.8.2018 do 4.9.2018

Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Margareta Strojan Fležar

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.
Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS in spletnih straneh UL.


Dekan UL MF
Prof. dr. Igor Švab