Datum objave: 13.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASITENT Z DOKTORATOM za področje MEDNARODNEGA POSLOVANJA, šifra DM: D010001 (m/ž), za določen čas od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

2.   Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ALI
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri ALI
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri ALI
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri ALI
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri;
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje mednarodno poslovanje oziroma je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, kreativnost, fleksibilnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, smisel za timsko delo.

Delovne izkušnje: /

Poskusno delo: 3 mesece

3.   Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstvenoraziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in izkušnjami:

 • izkušnjami s pedagoškim delom na visokošolski ravni na zadevnem področju (področju mednarodnega poslovanja)
 • izkušnje z raziskovalnim delom na področju mednarodnega poslovanja. Prednost bodo dobili kandidati, ki imajo znanstvene objave iz področja mednarodnega poslovanja.
 • Praktične izkušnje dela na področju mednarodnega poslovanja

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent za področje podjetništva oziroma dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani

5.   Rok za prijavo: do vključno 20. 9. 2018; prijave so možne po e-pošti:

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

6.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: