Datum objave: 14.09.2018

Kategorija: Prosta delovna mesta

     JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Učitelj veščin m/ž

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: D017003
• Tarifni razred: VII/2
• Šifra naziva: 0
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50 % oziroma 20 ur na teden)
• Trajanje zaposlitve: določen čas za obdobje enega leta predvidoma od 1. 10. 2018

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) kineziološke smeri
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kineziološke smeri
• magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) kineziološke smeri

  Ostali pogoji:
• potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
• zaželene delovne izkušnje na področju dela s študenti, poučevanje športa na visokošolskem področju
• veljaven habilitacijski naziv: učitelj veščin za področje za šport v izobraževanju

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe), lahko kandidira na razpisano delovno mesto  in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• komunikativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov organizacijske sposobnosti, aktivno znanje angleškega jezika, usposobljenost za delo z računalnikom

         
3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava in izvedba vaj,
• konzultacije s študenti,
• mentorstvo pri izvedbi strokovnega praktikuma ali delovne prakse oz. terenskih vaj,
• skrb za varno in zdravo delo študentov,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
• sprotno in takojšnje obveščanje predstojnika oddelka, dekana oz. pristojnih prodekanov ali pristojnih strokovnih služb fakultete o vseh zaznanih nepravilnostih oz. ovirah za nemoteno izvedbo dela z delovnega področja, pripravljanje pisnih poročil in elaboratov

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma za določen čas predvidoma od 1. 10. 2018 s krajšim delovnim časom 50 % oziroma 20 ur na teden za obdobje enega leta, delo na Oddelku za temeljni pedagoški študij.

5. Datum objave: 14. 9. 2018

6. Rok za prijavo: 3 dni (19. 9. 2018)

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo samo po redni pošti (vlog po e-pošti ne sprejemamo) na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NF87280 in na spletni strani UL.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: